Slovak Republic

IQVIA je svetovym lídrom s dlhoro?nymi skúsenos?ami v oblasti vyu?itia dát, technológií a analyz, ktoré pomáhajú k rozvoju zdravotnej starostlivosti a tym aj ku v?eobecnému zlep?eniu ?udského zdravia. Spolu s na?imi klientami z radov svetovych vyrobcov lie?iv a zdravotníckych in?titúcií, pomáhame rozvíja? modernej?í a efektívnej?í systém zdravotnej starostlivosti a priná?ame prelomové rie?enia, ktoré sú transformované do hmatate?nych vysledkov v kvalite lie?by.
Contact US

O nás

U? vyše 25 rokov v?aka tímu viac ako 500 špecializovaných odborníkov poskytuje IQVIA Slovensko široké spektrum slu?ieb ako sú klinické štúdie, consulting, data research, prieskum trhu, ?i vývoj inovatívnych technológií pre zefektívnenie biznisu. Medzi našich spokojných klientov patria k?ú?oví hrá?i z oblasti lokálneho aj globálneho farmaceutického priemyslu, nemocnice, distribútori lie?iv, akademické a verejné inštitúcie a pacientské organizácie. Naše lokálne slu?by na Slovensku sú v súlade s rozsiahlou ponukou IQVIA na celom svete. Sme hrdí na to, ?e prinášame inovácie a v spolupráci s našimi klientami posúvame slovenskú zdravotnú starostlivos? vpred.

Naše slu?by

  • Klinický výskum
  • Informa?né slu?by
  • Inovatívne technológie
  • Consulting
  • Prieskum trhu
  • Real world evidence
Kontakt

Bratislava

女性各种B型-女性私身体