IQVIA România

IQVIA este lider mondial în utilizarea datelor, tehnologiei, analizelor avansate ?i expertizei umane pentru a ajuta clien?ii în progresul domeniului s?n?t??ii. Împreun? cu companiile pe care le deservim, autorit??ile ?i comunitatea academic?, sus?inem dezvoltarea unui sistem de asisten?? medical? mai modern ?i mai eficient ?i cre?m solu?ii inovatoare care s? îmbun?t??easc? impactul asupra afacerii ?i pacientului.

Contacteaza-ne

Despre noi

În decursul celor 25 de ani de prezen?? local? ?i sus?inut? de o echip? de peste 160 de exper?i, IQVIA România a dobândit o vast? experien?? în furnizarea de consultan?? avansat?, servicii de cercetare de pia??, sprijinit? de tehnologia de vârf, pentru a sus?ine decizii cheie de afaceri. Clien?ii ?i partenerii no?tri provin din toate ariile sistemului de s?n?tate, inclusiv produc?torii locali ?i interna?ionali, societ??ile comerciale, spitalele, institu?iile academice ?i autorit??ile publice. Bazat pe IQVIA CORE ™, am dezvoltat ?i continu?m s? dezvolt?m solu?ii tehnologice ?i noi aplica?ii, care permit analiza diferitelor tipuri de date.

În ceea ce prive?te cercetarea clinic?, echipa noastr? local? a acumulat cuno?tin?e ?i experien?? valoroase în furnizarea c?tre clien?i a unor rezultate previzibile, cu scopul de a ajunge la etapa aprob?rii medicamentelor, inclusiv demonstrarea valorii economice a medicamentului pentru domeniul s?n?t??ii. Sprijinul acordat clien?ilor din România corespunde în totalitate ofertei unice ?i exhaustive a Global IQVIA ?i lucr?m împreun? pentru a oferi pacien?ilor din România cele mai bune servicii de asisten?? medical?.

Domenii de expertiz?

  • Servicii de informa?ii ?i date
  • Tehnologie
  • Consultan?? strategic?, opera?ional? ?i Cercetare de Pia??
  • Real World Evidence
  • Cercetare Clinic?
Adrese Birou

Bucure?ti

Voluntari

  • Strada Bucure?ti Nord, Nr. 10
  • Global City Business Park
  • Cl?direa O21, Etaj 9, Voluntari 077190 Romania
  • Tel: +40 21 200 7000
女性各种B型-女性私身体