Czech Republic

IQVIA je světovým lídrem s dlouholetou zkušeností v oblasti vyu?ití dat, technologií a analýz, které pomáhají k rozvoji zdravotní pé?e a tím k obecnému zlepšení lidského zdraví. Spolu s našimi klienty z ?ad světových výrobc? lé?iv a zdravotnických institucí pomáháme rozvíjet modernější a efektivnější systém zdravotní pé?e a p?inášíme pr?lomová ?ešení, která se transformují do hmatatelných výsledk? v kvalitě lé?by.

Contact US

O nás

IQVIA p?sobí na lokálním trhu od po?átku devadesátých let.

?eský tým tvo?í více ne? 300 expert? nap?í? širokým spektrem našich slu?eb, které tvo?í zejména klinické studie, datové slu?by, consulting, pr?zkum trhu a vývoj inovativních technologií pro zefektivnění byznysu.

Našimi spokojenými klienty jsou klí?oví hrá?i z oblasti lokálního a globálního farmaceutického pr?myslu, nemocnice, distributo?i lé?iv, akademické a ve?ejné instituce a pacientské organizace.

Lokální slu?by, které nabízíme, beze zbytku korelují s rozsáhlou nabídkou slu?eb, které IQVIA poskytuje svým klient?m po celém světe.

Naše slu?by

  • Klinický výzkum
  • Informa?ní slu?by
  • Inovativní technologie
  • Consulting
  • Pr?zkum trhu
  • Real world evidence
Kontakty

Praha

女性各种B型-女性私身体